Algemene voorwaarden
Re-inmotion

Artikel 1 Definities

 1. Re-inmotion, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 51602571, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Re-inmotion.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Re-inmotion tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Re-inmotion waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Re-inmotion in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Re-inmotion kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Re-inmotion komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 3. Betaling vindt in beginsel vooraf plaats. Voor langdurige trajecten is betaling in termijnen mogelijk. Re-inmotion is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Re-inmotion heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of programma eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Re-inmotion op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Re-inmotion.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Re-inmotion zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Re-inmotion voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Re-inmotion voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. Re-inmotion is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
 3. Doordat het kan voorkomen dat enkele diensten van Re-inmotion online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 5. Re-inmotion is gerechtigd klant door te verwijzen in geval van klachten waarbij zij niet voldoende te hulp kan schieten.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Re-inmotion de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Re-inmotion en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Re-inmotion maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. 
 2. Re-inmotion is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Re-inmotion is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Indien klant de overeenkomst wenst te ontbinden na acceptatie van de offerte geldt dat dit schriftelijk moet gebeuren. De overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst binnen deze 14 dagen plaatsvindt of de overeenkomst B2B is gesloten. Bij annulering na deze periode, maar voor aanvang van een eerste sessie, wordt 25% van het bedrag opeisbaar.
 4. Wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen worden bij annulering de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten direct opeisbaar, vermeerderd met een percentage van 25% van de nog niet gebruikte sessies. Indien de overeenkomst B2B is aangegaan blijft bij tussentijdse beëindiging het volledige bedrag opeisbaar.
 5. Een losse sessie of workshop kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

 

Artikel 8 Aanvullende bepalingen groepsprogramma/workshop

 1. Klant zal enkel worden toegelaten aan een traject indien klant aan alle deelnamevereisten voldoet, zoals tijdens een intake besproken. Re-inmotion kan een deelnemer altijd weigeren.
 2. Om het maximale resultaat te behalen, toont klant 100% commitment door het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van de opdrachten. Indien klant hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 3. Beide partijen zijn gehouden afspraken na te komen, tijdig content aan te leveren, deel te nemen aan de sessies en een veilige omgeving te creëren.
 4. Indien klant zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, kan Re-inmotion besluiten het traject voortijdig te beëindigen. Beëindiging laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.
 5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een traject kunnen afwijken van het aangekondigde traject indien Re-inmotion dit nodig acht. Re-inmotion kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.
 6. Wanneer klant haar deelname aan het programma wil annuleren, is dat enkel per e-mail mogelijk. Omdat Re-inmotion zeker wil weten dat klant alles uit het traject kan halen zodat optimale resultaten voor het bedrijf kunnen worden behaald, werkt Re-inmotion voor dit traject met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat klant tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kan annuleren. Indien al met de werkzaamheden is aangevangen, kent de overeenkomst een loopduur zoals overeengekomen. Klant gaat ermee akkoord dat het gehele geoffreerde bedrag dient te worden betaald, ook wanneer klant gedurende het traject of de werkzaamheden tot annulering wenst over te gaan, tenzij partijen in overleg besluiten dat voortzetting van de overeenkomst niet wenselijk is. Indien klant de overeenkomst particulier heeft gesloten zullen de kosten bij annulering naar rato worden verrekend.
 7. Indien klant niet bij een groepssessie of workshop aanwezig kan zijn, zal Re-inmotion de lesstof dan wel opname na afloop toesturen. De groepssessies kunnen niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 8. De bepalingen uit artikel 10 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op groepsprogramma’s of workshops.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. Re-inmotion is in een dergelijk geval gerechtigd een aanvullende vergoeding te vergen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Re-inmotion gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 10 Online training/workshop

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en een training of workshop online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst B2B is gesloten. 
 3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 4. Re-inmotion kan de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aanpassen.
 5. Re-inmotion voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
 6. Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Re-inmotion niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Re-inmotion heeft het recht om deelname te weigeren.
 8. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training.
 9. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding.
 10. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Re-inmotion. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.
 11. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in een community onder posts. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Re-inmotion.
 12. Re-inmotion kan communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Re-inmotion kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Re-inmotion is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Re-inmotion is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma/workshop.
 4. In het geval dat Re-inmotion een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of bij het uitblijven van uitkering, die door Re-inmotion aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 5. Klant vrijwaart Re-inmotion tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Re-inmotion aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Re-inmotion. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Re-inmotion een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 14 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Re-inmotion.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt worden wijzigingen verwerkt op basis van uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Re-inmotion is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Re-inmotion en betrokken derden 12 maanden.

 

versie: november 2022